Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky stanoví práva a povinnosti zákazníků (dále jen „účastníků“) při nákupu a účasti na detektivních a šifrovacích hrách. 

1.2 Provozovatelem her je Michaela Šámalová, se sídlem Praha 9, Sokolovská 306, IČ: 707 52 125 (dále jen “provozovatel“)

1.3 Obchodní podmínky jsou všeobecně platné. Výjimku tvoří pouze situace, kdy byly mezi provozovatelem a nakupujícím individuálně dohodnuty jiné podmínky.

2. Zpracování osobních údajů

2.1 Odesláním objednávky, souhlasí účastník se zpracováním osobních údajů, jako jméno, telefon, e -mail.

2.2 Osobní údaje účastníků jsou využívány k vytvoření rezervace a komunikaci s účastníkem.

2.3 Osobní údaje provozovatel neposkytuje třetím osobám.

2.4. Fotografie nebo videozáznamy účastníků pořízené provozovatelem může provozovatel zveřejnit na sociálních sítích, nebo je využít jiným způsobem za účelem propagace her. Provozovatel tak nesmí učinit, pokud účastníci vyjádřili svůj nesouhlas. Nesouhlas lze vyjádřit ústně po hře.

3. Obecná pravidla

3.1 Na detektivní hru v provozovně je potřeba se dostavit alespoň 5 – 10 minut před objednaným termínem.

3.2 Venkovní šifrovací hry je třeba hrát za světla. Některé není doporučeno hrát v době sněhu.

3.3 Hry nemají žádná věková omezení, pouze je u každé hry doporučený věk.
Pro interiérové detektivní hry v provozovně platí, že děti mladší 15 let se hry účastní v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně zodpovídá.
Totéž doporučujeme i při při venkovních šifrovacích hrách a to i u těch určených dětem.

3.4 Pokud se účastníci na hru v provozovně nedostaví a rezervaci nezruší, voucher jim propadá a nemají nárok na vrácení peněz.

3.5. Zrušení rezervace hry v provozovně je možné nejpozději 18 hodin před začátkem hry. Při pozdějším zrušení může voucher účastníkovi propadnout bez náhrady. Poskytnutí náhradního termínu bude v tomto případě pouze na dobré vůli provozovatele, který bude jednotlivé případy posuzovat individuálně.

3.6.Pokud se účastníci rozhodnout hru v provozovně ukončit předčasně, nemají nárok na vrácení peněz ani náhradní termín.

3.5  Účastníkům je zakázáno cokoli odnášet z herních místností. Stejně tak je zakázáno ničit rekvizity nebo jiné vybavení místností.

3.6 Venkovní hry jsou pravidelně kontrolovány, nicméně provozovatel nenese odpovědnost za případné nedostatky nebo odchylky způsobené vnějšími vlivy.

3.7 Všechny hry podléhají autorským právům a je výslovně zakázáno je kopírovat Toto platí i pro jednotlivé herní prvky. Herní materiály k šifrovacím hrám nesmí účastník předat třetí straně.

4. Bezpečnostní pravidla

Všech her se účastníci účastní na vlastní nebezpečí. Poskytovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví nebo majetku účastníků.

4.1.Bezpečnostní pravidla v herních prostorách provozovny

4.1.1 Účastnící jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření se kterými je seznámila obsluha hry.

4.1.2  V případě nouze, zdravotních nebo jiných obtížích je třeba hru ukončit.

4.1.3 Únikové východy v místností jsou označeny příslušným označením.

4.1.4  Je zakázáno otevírání a zavírání oken bez souhlasu obsluhy.

4.1.5  V celé provozovně je zákaz kouření a požívání jiných návykových látek.

4.1.6  Z účasti ve hře mohou být vyloučeny osoby podnapilé, osoby pod vlivem návykových látek, nebo osoby, které se chovají v rozporu s dobrými mravy.

4.1.7  Do místnosti je přísně zakázáno vnášet jakékoliv nebezpečné předměty, látky nebo zbraně.

4.1.8  Je přísně zakázáno používat zapalovače, sirky, svíčky a jiné předměty, které by mohly způsobit požár.

4.1.9. Je zakázáno do provozovny brát s sebou zvířata.

4.1.10.  Za děti ručí rodiče

 

4.2.  Bezpečnostní pravidla venkovních her

4.2.1  Při hraní venkovních her je třeba dodržovat pravidla silničního provozu jako při jakémkoli jiném pohybu po městě.

4.2.3 Hry by měly být hrány za denního světla.

4.2.4  Je zakázáno přelézat ploty, nebo vstupovat na pozemky se zákazem vstupu.

4.2.5  Za děti ručí rodiče.

5. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů

5.1 V herních místnostech je během hry zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie popřípadě videozáznamy.

5.2 Společnou fotografii lze pořídit po ukončení hry pouze za přítomnosti obsluhy. Obsluha posuzuje, co může být v záběru fotografie.

6. Rezervace detektivních her v provozovně

6.1  Rezervaci detektivních her je možno provést prostřednictvím internetové rezervace na našich webových stránkách, případně telefonicky.

6.2  Návštěva bez předchozí rezervace není možná.

6.4  Provozovatel má právo zrušit rezervaci z provozních, nebo technických důvodů, nebo ze zásahu vyšší moci.  V případě, že rezervace byla zrušena z provozních důvodů vzniká účastníkovi nárok na vrácení peněz nebo novou rezervaci. V případě, že byla zrušena z technických důvodů, nebo ze zásahu vyšší moc, vzniká nárok pouze na novou rezervaci.

7. Nákup hry

7.1 Kupní smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy provozovatel obdrží platbu za hru.

7.2  Po připsání platby na účet Provozovatele účastník obdrží na uvedenou mailovou adresu buď podklady k venkovní šifrovací hře nebo voucher k detektivní interiérové hře ve formě kódu.

7.3  V případě nákupu voucheru s dárkovým vzhledem obdrží účastník mailem kód v grafické podobě.

7.4  Ve chvíli, kdy jsou účastníkovi odeslány materiály k venkovní hře, není možné odstoupení od smlouvy.

7.5 Platnost voucherů je 3 měsíce od zakoupení. Venkovní hry by měly být odehrány 1 měsíc od zakoupení. Lze je odehrát i později, ale provozovatel nenese odpovědnost, pokud některá ze stop nebo indicií nebude vinou vnějších vlivů v pořádku. Při pozdějším hraní, doporučujeme ověřit, zda je hra ještě aktuální.

Závěrečné ustanovení

8.1 V případě, že práva a povinnosti nejsou výslovně upravené v těchto obchodních podmínkách, budou se řídit občanským zákoníkem.